Ograniczona gwarancja na określone produkty

Northwoods Humidors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („my") udzielają gwarancji (opisanej szczegółowo poniżej) na wybrane produkty sprzedawane na stronie Northwoodshumidors.com. Jeśli produkt nie jest wymieniony w sekcji „Co obejmuje ta gwarancja”, nie udzielamy żadnych dorozumianych ani wyraźnych gwarancji na ten produkt.

Kto może skorzystać z tej gwarancji?

Rozszerzamy tę ograniczoną gwarancję wyłącznie na konsumenta, który pierwotnie zakupił produkt („ty"), która jest objęta niniejszą gwarancją. Nie obejmuje ona żadnego kolejnego właściciela ani innego nabywcy produktu.

Co obejmuje ta gwarancja?

Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze tych konkretnych produktów („produkty„) przez Okres Gwarancji zdefiniowany poniżej:

Czego nie obejmuje ta gwarancja?

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń powstałych na skutek: (a) transportu; b) przechowywanie; (c) niewłaściwe użytkowanie; (d) niezastosowanie się do instrukcji produktu lub nieprzeprowadzenie konserwacji zapobiegawczej; e) modyfikacje; (f) nieautoryzowana naprawa; (g) normalne zużycie; lub (h) przyczyny zewnętrzne, takie jak wypadki, nadużycia lub inne działania lub zdarzenia pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Jaki jest okres ochrony?

Niniejsza ograniczona gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu i obowiązuje przez rok („Okres gwarancji"). Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu, jeśli naprawimy lub wymienimy produkty. Możemy zmienić dostępność tej ograniczonej gwarancji według własnego uznania, ale żadne zmiany nie będą działać wstecz.

Jakie środki przysługują Ci w ramach tej gwarancji?

W odniesieniu do jakichkolwiek wadliwych produktów w Okresie gwarancyjnym, według własnego uznania: (a) bezpłatnie naprawimy lub wymienimy takie produkty (lub wadliwą część) lub (b) zwrócimy cenę zakupu takich produktów. Zapłacimy również za wysyłkę i opłaty manipulacyjne związane ze zwrotem naprawionych lub zamiennych produktów, jeśli zdecydujemy się naprawić lub wymienić wadliwe produkty.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny?

Aby uzyskać usługę gwarancyjną, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego Strona kontaktowa w okresie gwarancyjnym w celu uzyskania autoryzacji na wadliwy towar („DMA"). Bez numeru DMA żadna usługa gwarancyjna nie będzie świadczona.

Ograniczenie odpowiedzialności

Opisane powyżej środki zaradcze są jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi oraz naszą całkowitą odpowiedzialnością za jakiekolwiek naruszenie niniejszej ograniczonej gwarancji. nasza odpowiedzialność w żadnym wypadku nie przekroczy faktycznej kwoty zapłaconej przez Państwa za wadliwe produkty, ani też w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, bezpośrednie lub pośrednie.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, zatem powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Warunki ograniczonej gwarancji

Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa, ale mogą też przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. 

Gwarantujemy, że w okresie gwarancyjnym produkty (zdefiniowane powyżej) będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych.

Ograniczamy czas trwania i środki naprawcze wszystkich dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, do czasu trwania niniejszej wyraźnej ograniczonej gwarancji. 

Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania gwarancji dorozumianej, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Nasza odpowiedzialność za wadliwy towar ogranicza się do naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy, jak opisano poniżej w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym.